CKS Ryu 1

Embusen

Kata completo

Taikyoku shodan

Embusen

Kata completo

  Soresina (Cremona) Italia | +39 340 948 1947  |  asdcks@gmail.com