CKS Ryu 1

Embusen

Kata completo

Taikyoku shodan

Embusen

Kata completo