Compito della settimana:
- 100 Tsuki 
- 100 Gedan barai 
- 100 Uchi uke
- 100 Age uke
- 100 Soto uke
- 100 Mae geri
- 100 Yoko/fumikomi geri